Zápis 2021 k povinné školní docházce

     

 

                   Zápis do prvních tříd na naší škole 

                    bude probíhat od 1. 4. do 25. 4. 2021.

                  

 

Vážení rodiče,
letošní zápis do 1. tříd opět proběhne formálně bez přítomnosti dětí a jejich rodičů. Pro vyřízení všech formalit budete mít dostatek času. Vyskytne-li se přece jenom nějaký problém, navrhneme Vám způsob řešení, jak vše k oboustranné spokojenosti doladíme.

Vyplnění žádosti o přijetí do 1. třídy

1. Vyplňte bezchybně požadovaná políčka.

2. Nezapomeňte na email a telefonní kontakt.

3. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, zaškrtněte políčko - Budeme pro díte žádat odklad (pokud tak neučiníte, nevygeneruje se vám žádost o odklad).

4. Po vyplnění a odeslání žádosti se vygeneruje potřebný tiskopis, který bude automaticky zaslán na vámi uvedený email. Dokument je pak nutné podepsat jedním z níže uvedených způsobů a předat škole.

Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad školní docházky
K žádosti přiložte neověřenou kopii rodného listu dítěte. Vyplněnou a podepsanou žádost pošlete škole jedním z těchto způsobů:
1. do datové schránky školy - vrtig8m
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na email školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., pozor, nelze jen poslat prostý e-mail, elektronický podpis je nutný
3. v listinné podobě vyplněnou a podepsanou zašlete poštou, nebo vhodíte do schránky školy vedle hlavního vstupu do objektu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, vyzve vedení školy takového zástupce, aby doložil oprávnění dítě zastupovat.

 

Termín vyřízení žádosti od 1. 4. do 25. 4. 2021

Přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na stránkách školy a u hlavního vchodu do školy do 14. 5. 2021.
Nepřijetí Vám bude oznámeno telefonicky a v písemné podobě.

Odklad školní docházky
Žádost o odklad ŠD je třeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (speciální pedagogické centrum, Pedagogicko psychologická poradna Chomutov) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Nemáte-li tyto náležitosti ještě vyřízené, podejte žádost o odklad ŠD s tím, že škola správní řízení o zápisu přeruší, než potřebné náležitosti ve stanovené lhůtě doručíte.

Informace k zápisu
V září 2021 otvíráme dvě první třídy po 26 dětech. Žádost o přijetí mohou rovněž podat zákonní zástupci dětí, které nebydlí v našem obvodu. Rodiče si mohou vybrat školu dle svého uvážení. Ředitel školy však přednostně přijímá žáky z obvodu ZŠ stanoveného Vyhláškou města Jirkov. Žáci z jiných obvodů budou přijati do naplnění kapacity dvou prvních tříd, přičemž rozhodujícím kritériem je sourozenec v některé třídě naší školy a docházková vzdálenost do nejbližší školy v místě bydliště. Po vyřízení zápisových formalit a ukončení zápisu vám budou poskytnuty další informace o bezproblémovém zahájení školního roku a nástupu vašich dětí do první třídy. Do té doby bude pravděpodobně už známé, v jakém režimu školy budou fungovat.

Případné dotazy jsem připraveni vám zodpovědět prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věřím, že všichni zvládneme zápisové záležitosti v klidu, aniž by ti nejmenší jejich mimořádnost pocítili jako diskriminující.

Pevné zdraví!

Jan Duda
ředitel školy

 

 Jak můžete pomoci svým dětem

  Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování. 

  Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. 

  Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku. 

  Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 

  Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte. 

  Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 

  Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám. 

  Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky. 

  Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.