Zápis 2022 k povinné školní docházce

     

 

                   Zápis do prvních tříd na naší škole 

                    bude probíhat v dubnu 2022.

                  

 

Vážení rodiče,

letošní zápis do 1. tříd opět proběhne formálně bez přítomnosti dětí a jejich rodičů. Pro vyřízení všech formalit budete mít dostatek času. Vyskytne-li se přece jenom nějaký problém, navrhneme Vám způsob řešení, jak vše k oboustranné spokojenosti doladíme.

Vyplnění žádosti o přijetí do 1. třídy

1. Vyplňte bezchybně požadovaná políčka.

2. Nezapomeňte na email a telefonní kontakt.

3. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, zaškrtněte políčko - Budeme pro díte žádat odklad (pokud tak neučiníte, nevygeneruje se vám žádost o odklad).

4. Po vyplnění a odeslání žádosti se vygeneruje potřebný tiskopis, který bude automaticky zaslán na vámi uvedený email. Dokument je pak nutné podepsat jedním z níže uvedených způsobů a předat škole.

Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad školní docházky
K žádosti přiložte neověřenou kopii rodného listu dítěte. Vyplněnou a podepsanou žádost pošlete škole jedním z těchto způsobů:
1. do datové schránky školy - vrtig8m
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na email školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., pozor, nelze jen poslat prostý e-mail, elektronický podpis je nutný
3. v listinné podobě vyplněnou a podepsanou zašlete poštou, nebo vhodíte do schránky školy vedle hlavního vstupu do objektu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, vyzve vedení školy takového zástupce, aby doložil oprávnění dítě zastupovat.

 

Termín vyřízení žádosti od 1. 4. do 25. 4. 2021

Přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na stránkách školy a u hlavního vchodu do školy do 14. 5. 2021.
Nepřijetí Vám bude oznámeno telefonicky a v písemné podobě.

Odklad školní docházky
Žádost o odklad ŠD je třeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (speciální pedagogické centrum, Pedagogicko psychologická poradna Chomutov) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Nemáte-li tyto náležitosti ještě vyřízené, podejte žádost o odklad ŠD s tím, že škola správní řízení o zápisu přeruší, než potřebné náležitosti ve stanovené lhůtě doručíte.

Informace k zápisu
V září 2021 otvíráme dvě první třídy po 26 dětech. Žádost o přijetí mohou rovněž podat zákonní zástupci dětí, které nebydlí v našem obvodu. Rodiče si mohou vybrat školu dle svého uvážení. Ředitel školy však přednostně přijímá žáky z obvodu ZŠ stanoveného Vyhláškou města Jirkov. Žáci z jiných obvodů budou přijati do naplnění kapacity dvou prvních tříd, přičemž rozhodujícím kritériem je sourozenec v některé třídě naší školy a docházková vzdálenost do nejbližší školy v místě bydliště. Po vyřízení zápisových formalit a ukončení zápisu vám budou poskytnuty další informace o bezproblémovém zahájení školního roku a nástupu vašich dětí do první třídy. Do té doby bude pravděpodobně už známé, v jakém režimu školy budou fungovat.

Případné dotazy jsem připraveni vám zodpovědět prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věřím, že všichni zvládneme zápisové záležitosti v klidu, aniž by ti nejmenší jejich mimořádnost pocítili jako diskriminující.

Pevné zdraví!

Jan Duda
ředitel školy

 

 Jak můžete pomoci svým dětem

  Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování. 

  Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. 

  Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku. 

  Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 

  Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte. 

  Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 

  Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám. 

  Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky. 

  Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.